Граждани за обществени инициативи ...

Сдружение "Граждани за обществени инициативи Архангел Михаил"

Мисия на неправителствената организация

Мисията на сдружението е да стимулира социално-икономическото развитие на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рискови групи и общности в неравностойно положение и изграждането на социален капитал, чрез поощряване на обществени инициативи, социалното предприемачество и изграждане на партньорства.

Цели на организацията

Целите на сдружението са да подпомага и стимулира устойчивото развитие на Община Вълчедръм и региона чрез предоставяне на по-големи възможности на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение, да създава реални възможности и повишава капацитета на организациите, сдруженията на и за хората с увреждания, както и други рискови групи и общности в неравностойно положение, да съдейства за подобряване на процеса на социализация, социална интеграция и рехабилитация на хората с увреждания, задоволяване на техните специфични потребности и нужди, всички сфери на обществения и социално-икономически живот на страната, да подпомага социалната и личностната реализация на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, организациите, сдруженията, рисковите групи и общности в неравностойно положение, да повишава качеството на живот на хора с увреждания, рисковите групи и общности в неравностойно положение чрез развитие на социални услуги, да подкрепя социално-икономическото развитие на общината и региона, като създава възможности за заетост и доходи на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рискови групи и общности в неравностойно положение, да подкрепя реализирането на граждански и обществени инициативи в общината и региона, да насърчава и подкрепя социалното предприемачество и развитието на социалната икономика в общината и региона, да осигурява експертна информация за добри практики, работни модели, социални инициативи и/или партньорства между сдружения, организации, групи и/или общности и местната или държавната власт, бизнеса и медиите, както и за повишаване на познанията за социалния и социално-икономически живот, да насърчава партньорства и контакти с местни, регионални, национални и международни организации за социална и икономическа интеграция на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рискови групи и общности в неравностойно положение, да работи за стимулиране на социалната интеграция, общуването и сътрудничеството на национално и международно ниво на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info